Holy Grail Kush

Indica Dominant Hybrid

HolyGrailKush

HolyGrailKush